Inici >  Condicions generals

Condicions generals

 Tota venda realitzada a travs d'aquesta pgina Web i el seu procs, estaran regulats per aquestes Condicions Generals de Contractaci, en endavant, Condicions Generals.

El titular i venedor del servei s Localgeo S.L. , en endavant L'EMPRESA.

Les Condicions Generals vinculen al titular de la pgina i al comprador (Client), otorgant-los una srie de drets i obligacions, des del moment en que aquest realitza i accepta una comanda a travs d'aquesta pgina, sn d'obligat cumpliment i coneixement per ambdues parts, el que fa que la seva acceptaci s imprescindible per a poder formalitzar una comanda. Per aix, el Client haur de llegir atentament aquestes condicions.

Aquestes Condicions Generals es regularan i s'ajusten a all disposat a la normativa legal vigent.


1. Parts intervinents
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
3. PROCS D'OFERTA
4. PROCS D'ACCEPTACI DE L'OFERTA
5. PAGAMENT DELS COMANDES
6. PROCS DE LOCALITZACI DELS MATERIALS
7. TERMINIS I ENTREGA DELS COMANDES
8. CANCEL.LACI DE COMANDES
9. GARANTIA DELS PRODUCTES
10. DRET DE DESISTIMENT
11. OBLIGACIONS DEL CLIENT
12. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA
13. DRETS DEL CLIENT
14. DRETS DE L'EMPRESA
15. NOTIFICACIONES
16. VALIDESA DE LES CLAUSULES
17. NORMATIVA APLICABLE
18. RECLAMACIONS

1. Parts intervinents

EMPRESA VENEDORA

Localgeo, SL s l'empresa titular de la pgina web de Spanishwines

Pgina web:

http://www.localgeo.net

Orientaci de la web: Producte tecnolgic i afins

Empresa propietria:

LOCALGEO, SL

Domicili social: C / De la Mineta, 2.-4. A-1-1-43206-REUS, Espanya.

inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom, Foli, Full, Inscripci

Dades de Contacte:

C / De la Mineta, 2.-4. A-1-1-
43206-REUS, Espanya.
Tf: 637279899
Fax:

Correu electrnic: info@localgeo.net

CLIENT

Es considerar Client a tot usuari de la pgina Web que realitzi una comanda i doni la seva acceptaci al mateix en el moment de la seva realitzaci.

El client haur de registrar com a tal i facilitar de forma obligatria els segents dades per poder realitzar la comanda : nom i cognoms o ra social, CIF / NIF, domicili de factura, el domicili de lliurament, telfon de contacte i correu electrnic de contacte.


2. OBJECTE DEL CONTRACTE

La missi de L'EMPRESA s la recopilaci de tota l'oferta existent al pas de productes sensibles d'exposar a la pgina, facilitada pels fabricants i / o les seves xarxes de distribuci, per a travs de diversos processos de filtratge, oferir una nica vista simplificada per al client, on hi ha els millors preus localitzats, aix com una estimaci d'un termini de lliurament i les caracterstiques dels productes que ofereixen els fabricants i / o les seves xarxes de distribuci.

L'encrrec per part del CLIENT de la localitzaci dels productes o serveis mostrats per L'EMPRESA en aquesta pgina Web, per tal que en cas de ser localitzats i poder servir per part de L'EMPRESA en les condicions acordades, li siguin lliurats a la ubicaci que EL CLIENT designi.

L'EMPRESA s'encarrega de posar els mitjans materials, immaterials i humans necessaris per a:

* Mostra a travs de la pgina Web la major oferta possible de productes, tractant de que hi hagi la major varietat possible de fabricants, marques i models.
* Mantenir actualitzats els preus de venda dels productes en la mesura del possible.
* Tractar de posar a disposici del client la informaci tcnica i descriptiva dels productes sempre que sigui possible.
* En cas que el client formalitzi una comanda, gestionar la localitzaci dels materials demanats pel client ja sigui en els nostres magatzems, a tercers o formalitzant l'adquisici davant provedors o fabricants.
* Un cop estiguin els materials disponibles, gestionar la tramitaci de la comanda fins al seu lliurament a l'agncia de transports que lliurar els productes al client.
* En cas de no poder lliurar els materials comandes pels clients en les condicions pactades, realitzar les devoluci de qualsevol quantitat anticipada de manera immediata.3. PROCS D'OFERTA

Cada producte t una fitxa on hi figura la descripci del mateix i el seu preu de venda amb IVA.

El preu final d'adquisici d'un producte o les seves despeses d'enviament, pot variar en funci de la regi destinaci del producte, o de la forma de pagament, ja que depn de la zona geogrfica on s'envi poden variar els costos i en funci de la forma de pagament, es poden accedir a una srie de descomptes o no. En qualsevol cas, segons vagi indicant el client l'adrea de lliurament i la forma de pagament, la pgina anir oferint el preu exacte en tot moment dels productes. Sempre abans de confirmar una comanda, el client estar perfectament informat de tots els costos existents i preus exactes.

En la majoria dels casos la fitxa d'un producte comptar amb una fotografia del producte, aix com les seves caracterstiques tcniques, que han estat obtingudes del mateix fabricant o en defecte d'altres fonts d'accs pblic.

El preu final dels productes s el que apareix en la pgina Web en el moment de realitzaci de la comanda , una vegada s'ha establert una forma de pagament i lloc de lliurament.

D'altra banda les vendes que es realitzin per persones fsiques domiciliades a qualsevol dels pasos comunitaris estaran subjectes a IVA. Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA establerts en qualsevol dels pasos comunitaris estaran exempts quan envin prviament i per qualsevol mitj escrit cpia d'un Nmero d'Identificaci Fiscal. Les compres realitzades per persones, tant fsiques com jurdiques, residents en pasos no membres de la Uni Europea, Canries o Ceuta o Melilla estaran exemptes d'IVA: Qualsevol despesa de tipus duaner que pogus meritar pel transport dels productes del pas d'origen al de dest ser a crrec del Client si no s'hagus pactat el contrari. A les vendes internacionals els ser d'aplicaci tot all disposat a les presents Condicions Generals de Contractaci llevat que alguna de les seves estipulacions fos contrria a la legislaci nacional del pas d'origen del client.


4 . PROCS D'ACCEPTACI DE L'OFERTA

Es produeix en el moment en el qual el client dna el seu consentiment exprs a la comanda feta, i amb posterioritat a l'acceptaci de les Condicions Generals. Es materialitza en acceptar aquestes i fer clic al bot "CONFIRMAR COMANDA" de la pantalla de realitzaci de la comanda.

En el moment d'activar la comanda el client formalitza un contracte de compra de productes amb L'EMPRESA , adquirint els drets i compromisos establerts en la normativa aplicable i els exposats en aquestes condicions generals de contractaci.


5. PAGAMENT DELS COMANDES

El fet que es realitzi la comanda no vol dir que el/s producte/s quedin reservats; el/s producte/s quedaran reservats en el moment en el qual es realitzi la transferncia bancria; per aquest motiu aconsellem que facin la transferncia el ms aviat possible per poder garantir-ne la tramesa.
En el cas que fes la transferncia i en aquest moment no queds aquest producte en estoc, ens posarem en contacte amb vost per poder resoldre el problema o per a realitzar la devoluci de l'import.


L'EMPRESA posar a disposici del client diferents modalitats de pagament, entre les que es poden trobar:

* Pagament amb targeta VISA
* Pagament amb targeta (PayPal)
* Transferncia o ingrs en compte

L'EMPRESA pot ampliar o reduir el nombre de les formes de pagament en tot moment.

El client seleccionar la forma de pagament triada entre les disponibles en el moment de realitzar la compra.

- Pagament per avanat mitjanant transferncia bancria:

En seleccionar aquesta forma de pagament, el client, un cop formalitzat la comanda a la pgina Web pot abonar l'import dels productes mitjanant transferncia bancria o ingrs efectiu en compte.

Per tal que resulti ms senzill per al client la realitzaci de la transferncia o ingrs, pot imprimir des de la web la sol licitud amb totes les dades per presentar al Banc o Caixa. Molt important i imprescindible s la inclusi del nmero de comanda en el concepte de la transferncia de la manera segent COMANDA Num_pedido (Ex: COMANDA 23).

El compte bancari en la que EL CLIENT ha de realitzar l'ingrs s la segent:

La Caixa de Pensions
2100-3504-81-2200204266

El nostre sistema, una vegada que s'hagi fet efectiva la quantitat en el nostre compte, iniciar els trmits per a servir els materials al client. Qualsevol termini comena a comptar des del moment en que l'import es fa efectiu en el nostre compte, i no n el moment de realitzar la comanda per part del client o de l'ingrs o transferncia.

Ser al moment de l'activaci real de la comanda per la confirmaci del nostre banc de l'ingrs realitzat per EL CLIENT quan comenci a comptar qualsevol termini de lliurament. A ms la disponibilitat dels materials es prendr en el mateix moment en qu es produeixi aquesta verificaci, per la qual cosa pot ser que no correspongui amb la disponibilitat observada per EL CLIENT en el procs de comanda. Si EL CLIENT no est d'acord amb la disponibilitat en el moment d'activaci real de la comanda per la confirmaci de la transferncia, podr cancel lar la comanda d'acord al que indica el punt 8 .- CANCEL LACI DE COMANDES.

La transferncia haur de realitzar-se en un termini mxim de dos dies des de la realitzaci de la comanda, passat aquest temps la comanda caducar.

- Pagament mitjanant targeta de crdit:

El client pot escollir el pagament mitjanant targeta de crdit, moment en el qual s'accedir automticament a una passarel la de pagaments segura gestionada per Paypal, que ser l'encarregada de realitzar els trmits oportuns amb el client per tal de comprovar la validesa de l'operaci.


6. PROCS DE LOCALITZACI DELS MATERIALS

En el moment de la formalitzaci d'una comanda per part d'un client, L'EMPRESA posar en marxa un procs de localitzaci dels materials, b en els magatzems de la prpia empresa , b en els magatzems dels provedors, o si no estigus disponible, s'encarregar d'assolir els compromisos de compra amb tercers necessaris per aconseguir la disponibilitat dels materials sol licitats per EL CLIENT.


7. TERMINIS I ENTREGA DELS COMANDES

Els terminis de lliurament de les comandes depenen de la disponibilitat del producte o productes que els componguin.

La comanda ser lliurat en un termini orientatiu de 5 dies laborables que comencen a comptar en el moment en que rebem la transferncia bancria.

La pgina web ofereix informaci orientativa de la disponibilitat de cada producte. Moltes referncies estan directament en estoc als nostres magatzems, cal tenir en compte que la informaci de la resta de referncies s'obt en molts casos directament dels fabricants i / o majoristes i pot no estar actualitzada en temps real, podent haver discrepncies entre el termini de lliurament orientatiu informat al client i el finalment aconseguit.

No obstant aix, la demora en l'entrega no implicar cap indemnitzaci i noms facultar EL CLIENT a cancel lar la comanda quan es donin les circumstncies descrites en el punt 8 'CANCEL.LACI DE COMANDES' de les presents condicions. Qualsevol clusula de penalitzaci per retard introduda pel client en la seva comanda queda sense efecte. S'exclou expressament per ambdues parts l'exercici de qualsevol acci en reclamaci de lucre cessant.

L'EMPRESA procurar en cada comanda formalitzat la mxima informaci possible sobre la disponibilitat dels productes.

El lliurament es realitzar en l'adrea de lliurament indicada a les dades d'enviament de la comanda.

Les comandes es lliuraran per empresa de transports a l'adrea de lliurament indicada per EL CLIENT (l'adrea seleccionada com a primria en el moment de confirmaci de la comanda).
Aquestes dades estaran consignades en l'albar de lliurament de la companyia de transports, que indicar tamb el nombre de paquets de l'enviament, el pes total i el nmero de comanda.
Es lliurar EL CLIENT amb cada comanda , enganxada a l'embalatge del producte enviat, una factura de compra.

Si en el moment del lliurament s'aprecia de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte t defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el Client haur de consignar a l'albar de lliurament i comunicar-ho a L'EMPRESA, mitjanant fax o correu electrnic adreat a la direcci info@localgeo.net transcurs de les 24 hores segents a la recepci de la comanda per poder instar la devoluci del producte o productes afectats i amb aix la substituci per un nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

L'EMPRESA nicament realitza enviaments dintre de la pennsula.


8. CANCEL.LACI DE COMANDES

EL CLIENT pot en tot moment cancellar una comanda, per en funci de les circumstncies, es pot entendre aquesta cancel laci com unilateral per part de EL CLIENT (amb despeses per EL CLIENT) o de mutu acord de les parts (sense despeses per EL CLIENT).

EL CLIENT tindr dret a cancel lar la seva comanda, i L'EMPRESA donar el seu consentiment a aquesta cancel laci entenent per tant com una cancel laci de mutu acord i no existint cap comproms ni penalitzaci per EL CLIENT quan:

a) L'estat de la comanda sigui "PENDENT", circumstncia en la qual L'EMPRESA encara no s'ha posat en contacte amb provedors ni ha realitzat cap gesti sobre la comanda.

b) S'ha superat el termini estimat de lliurament li mercaderia sense que li hagi estat lliurada la mateixa a EL CLIENT i en el moment de la sol licitud de cancel laci de la comanda no estigui confirmada per part del fabricant o subministrador l'entrada imminent en els nostres magatzems de la mercaderia.

c) Quan un producte quedi esgotat definitivament, moment en el qual L'EMPRESA contactar amb EL CLIENT per informar.

En aquests casos, l'nica manera de cancel lar la comanda s enviant un correu electrnic a info@engitel.es demanant la cancel laci de la comanda, indicant els motius. L'EMPRESA s'efectuaran les comprovacions necessries i en cas de tractar-se de les circumstncies descrites, L'EMPRESA accedir a la cancel laci de la comanda, no existint cap comproms ni penalitzaci per al client. L'EMPRESA retornar el ms rpidament possible els imports, que pogus haver abonat el client per anticipat, corresponents dels materials anul lats per canvi de disponibilitat o esgotats definitivament.

En cas que EL CLIENT desitgs cancel lar una comanda de forma unilateral, haur d'enviar un correu a info@engitel.es comunicant la cancel laci del mateix. L'EMPRESA remetr a EL CLIENT el codi de cancel laci de comanda i un detall de les despeses produdes per la cancel laci que el client haur d'abonar.

En caso de cancelacin, L'EMPRESA sempre facilita mitjanant correu electrnic al client un codi cancel laci. Aquest codi de cancel laci s l'nica evidncia que la cancel laci ha estat acceptada per part de L'EMPRESA. En cas que EL CLIENT no disposi d'aquest codi de cancel laci, es considerar que la cancel laci no existeix. Si ha sol licitat una cancelacin, exigeixi que li facilitin el codi de cancel laci en el moment que li confirmin l'acceptaci de la cancel laci, sense el codi de cancel laci, la cancel laci no es considerar acceptada per part de L'EMPRESA.


9. GARANTIA DELS PRODUCTES

El marc legal de garantia (Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de bns de consum) t per objecte facilitar al Client diferents opcions per exigir el sanejament quan el b adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opci de exigir la reparaci o la substituci del b, llevat que aquesta resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparaci o la substituci no fossin possibles o resultin infructuoses, el consumidor podr exigir la rebaixa del preu o la resoluci del contracte. Es reconeix un termini de dos anys, a partir del moment de compra per a que el Client pugui fer efectius aquests drets i un termini de tres anys, tamb comptat a partir del moment de la compra, per tal que pugui exercir, si escau, les accions legals oportunes.

En virtut d'aix, L'EMPRESA. respondr davant el Client de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament dels productes de la comanda, entenent aquests com a bns corporals destinats al consum privat.

Per poder fer front a aquesta garantia, el Client haur de posar en contacte amb L'EMPRESA mitjanant correu electrnic a l'adrea info@localgeo.net en el qual indicar: nom del titular de factura, nmero de comanda, nmero de factura i causa de la no conformitat.

La responsabilitat de L'EMPRESA per faltes de conformitat del b s'estendr per a aquelles que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del b. El Client haur d'informar a L'EMPRESA de la falta de conformitat en el termini mxim de dos mesos des que va tenir coneixement de la mateixa.

No s'acceptaran casos de garantia quan els productes hagin estat usats de forma indeguda o no conforme a les seves caracterstiques per part del Client.

Per tot els aspectes de la garantia comercial a qu es refereix l'Article 11 de la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la Venda de bns de consum, ser d'aplicaci el contingut en la Llei 7 / 1996, de 15 de gener, d'ordenaci del comer minorista.


10. DRET DE DESISTIMENT

Es reconeix al Client el dret a desistir de la comanda en el termini de set dies hbils comptats des de la recepci del mateix, tal com recull l'article 44 de la Llei 7 / 1996, de 15 de gener, d'ordenaci del comer minorista.

Fora d'aquest termini, no s'acceptaran revocats de comandes, ni tampoc sobre comandes de subministrament de bns confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; i comandes de subministrament de gravacions sonores o de vdeo, de discos i de programes informtics que haguessin estat desprecintats pel Client, aix com de fitxers informtics, subministrats per via electrnica, susceptibles de ser descarregats o reproduts amb carcter immediat per al seu s permanent.

Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment o de resoluci, L'EMPRESA estar obligada a retornar les sumes abonades per Client. La devoluci d'aquestes sumes s'efectuar el ms aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini mxim de trenta dies des del desistiment o la resoluci.

El client haur de comunicar fefaentment seu desistiment a L'EMPRESA dins d' aquest termini de set dies.


11. OBLIGACIONS DEL CLIENT

Llegir aquestes condicions generals prviament a l'acceptaci de la comanda.

Respectar les Condicions Generals una vegada acceptat la comanda.

Pagar els preus pactats en el moment de realitzaci de la comanda.


12. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA

En el cas que sigui possible el lliurament dels bns comandes en les condicions pactades amb el client, lliurar el producte en bones condicions en el lloc d'enviament fixat.

Respectar el preu de les comandes acordat en el moment de realitzaci dels mateixos.


13. DRETS DEL CLIENT

En cas de rebre els productes, que aquests es rebin en les condicions pactades i que estiguin perfecte estat.

La devoluci immediata de qualsevol quantitat anticipada a l'empresa en cas que l'empresa no pugui servir els productes en les condicions pactades.

Cancel lar la comanda en els supsits establerts en aquestes Condicions Generals.


14. DRETS DE L'EMPRESA

Rebre el pagament de les comandes.

Modificar els preus establerts en la seva pgina Web per als seus productes.

Modificar els terminis de lliurament del producte en funci de la disponibilitat dels mateixos.

Cancel comandes per impagament del Client.

Cancel la pgina web sense previ avs.


15. NOTIFICACIONES

Per als efectes de notificacions, requeriments i escrits de qualsevol classe a que doni lloc el present contracte s'entendr com a domicili de L'EMPRESA l'indicat en les presents Condicions Generals.


16. VALIDESA DE LES CLAUSULES

Encara que es dicti la invalidesa o inaplicable d'una clusula del present contracte o d'una de les seves parts, la resta de les clusules o de les seves parts continuaran sent vlides i tenint valor.


17. NORMATIVA APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la normativa espanyola vigent, i en concret per: Codi Civil, Llei 26/84 de 19 de juny General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, Llei 7 / 98 de 13 d'abril de condicions generals de la contractaci, Llei 7 / 96 de 15 de gener d'Ordenaci del Comer Minorista, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informaci i de Comer Electrnic, Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la venda de bns de consum i la normativa que les desenvolupen.


18 . RECLAMACIONS

D'acord amb l'art. 1 del RD 5 / 1997 14 de Gener de existeixen a disposici dels nostres clients, fulls de reclamaci a les oficines de l'empresa.

Tornar
Copyright ©www.vidautonoma.com. Powered by